ံHotel Marketing

07Jan
Hotel Marketing –Male/ Female (6) posts

Location in : Dagon
Salary Rang : 150000 ~ 200000

Hotel Marketing –Male/ Female (6) posts/ Salary-200,000 Kyat / Dagon Township - ဘြဲ႔ရျဖစ္ရမည္။ - Hotel လုပ္ငန္းပိုင္းႏွင့္ ပတ္သက္၍ အေတြ႔အၾကံဳရွိသူျဖစ္ရမည္။ - အေတြ႔အႀကဳံ (၁)ႏွစ္ ႏွင့္အထက္ရွိရမည္။ - English စကားေကာင္းစြာေျပာဆိုႏိုင္ရမည္။ - လိုအပ္လွ်င္နယ္သို႔ခရီးသြားႏိုင္ရမည္။ - လုပ္ငန္းအေပၚစိတ္ပါဝင္စားသူျဖစ္ရမည္။ 12644642_1671250323131365_1826421991173512312_n


    Apply Now ( CV တင္ရန္ )

    Your Message has been sent.


    CV တြဲရန္ ( word, excel, pdf only)

    (Attach your CV & Max file size 1 MB)