နူတ္ခမ္းအေရာင္သြင္းတက္တူးထုိးနုိင္သူ

08Mar
.ႏႈတ္ခမ္းအေရာင္သြင္း တက္တူးထိုးႏိုင္သူ - Female (3) Posts/ Salary – 150,000 Kyats above / Kamayout Township

Location in : Kamaryut
Salary Rang :

.ႏႈတ္ခမ္းအေရာင္သြင္း တက္တူးထိုးႏိုင္သူ - Female (3) Posts/ Salary – 150,000 Kyats above / Kamayout Township -အသက္ (၁၈ - ၂၅) ႏွစ္အတြင္း။ -ေျခခံပညာ အထက္တန္းအဆင့္ေအာင္ျမင္ျပီးသူျဖစ္ရမည္။ -လုပ္သက္(၁)ႏွစ္ ရွိသူ ျဖစ္ရမည္။ -လူမူဆက္ဆံေရးေကာင္းမြန္ေျပျပစ္သူျဖစ္ရမည္။ e05464a2fcb35c199488c4f9605d1a7d


    Apply Now ( CV တင္ရန္ )

    Your Message has been sent.


    CV တြဲရန္ ( word, excel, pdf only)

    (Attach your CV & Max file size 1 MB)