တြဲဖက္ဆိုင္တာ၀န္ခံ

15Jan
1. တြဲဖက္ဆိုင္တာ၀န္ခံ - Male (30) post / လစာ - ၃၀၀,၀၀၀ က်ပ္ (ညွိႏိႈင္း) /သာေကတျမိဳ ့နယ္။

Location in : Thar Kay Ta
Salary Rang : 300000

###### URGENT REQUIREMENT ###### မဂၤလာပါရွင့္။GAS ႏွင့္ခ်ိတ္ဆက္ထားေသာ FMCG Company တြင္္တာ၀န္ထမ္းေဆာင္ရန္ ေအာက္ပါ၀န္ထမ္း အျမန္အလို ရွိသည္။တစ္ပတ္အတြင္းအင္တာဗ်ဴးဝင္ရမည္။(ဘာသာျခား Company တြင္တာဝန္ထမ္းေဆာင္ႏိုင္ရမည္။ 1. တြဲဖက္ဆိုင္တာ၀န္ခံ - Male (30) post / လစာ - ၃၀၀,၀၀၀ က်ပ္ (ညွိႏိႈင္း) /သာေကတျမိဳ ့နယ္။ ဘြဲ ့တစ္ခုခုရျပီးသူ ျဖစ္ရမည္။ အေဆာင္ေနႏိုင္သူျဖစ္ရမည္။ အသက္ (၂၃) ႏွစ္ မွ (၃၀) ႏွစ္အတြင္း ျဖစ္ရမည္။ စာရင္းပိုင္းအေျခခံနားလည္သူျဖစ္ရမည္။ စားေသာက္ဆိုင္လုပ္ငန္းႏွင့္ပတ္သက္ၿပီးအေတြ႕အႀကံဳရွိသူ၊ ကြန္ပ်ဴတာရသူဦးစားေပးမည္။ မွတ္ခ်က္ ။ ။ CV Form မ်ားတြင္ Passport ဓာတ္ပံု တစ္ပါတည္းထည့္သြင္းေပးပါရန္ ေမတၱာရပ္ခံအပ္ပါသည္။ E-mail- gasrecruit.hr3@gmail.com, gasrecruit.hr1@gmail.com, gasrecruit.hr7@gmail.com, gasrecruit.cv@gmail.com Phone Number –09- 262223785 , 09 977397705, 09 263121101, 09262223784 Viber Phone Number –09262223784, 09 977397705, 09263121101 ရုံးခန္းလိပ္စာ – ျခံအမွတ္ ( ၁၉ / ၁၃၀ ) ၊ ရတနာပံုေက ်ာင္းလမ္း ၊ ၉ မိုင္ ၊ မရမ္းကုန္း ျမိဳ႕နယ္ ။ ( ျပည္လမ္း ၊ ၉ မိုင္ မွတ္တုိင္တြင္ ဆင္းရန္ ။ Ocean North Point ႏွင္႔ နီးပါသည္။ ) 46018116_2183558905233835_650015176803745792_n


06Nov
တြဲဖက္ဆိုင္တာ၀န္ခံ - Male (5) Posts / လစာ -၂၅၀,၀၀၀က်ပ္ (ညွိနွိဳင္း) / သာေကတျမိဳ႕နယ္။

Location in : Thar Kay Ta
Salary Rang : 250000

###### URGENT REQUIREMENT ###### မဂၤလာပါရွင့္။ GAS ႏွင့္ခ်ိတ္ဆက္ထားေသာ FMCG Company တြင္္ တာ၀န္ထမ္းေဆာင္ရန္ ေအာက္ပါ၀န္ထမ္း အျမန္အလို ရွိသည္။ (တိုက္ရိုက္အင္တာဗ်ဴးဝင္ရမည္။) (ဘာသာျခား Company တြင္ တာ၀န္ထမ္းေဆာင္နိုင္ရမည္။)

1.တြဲဖက္ဆိုင္တာ၀န္ခံ - Male (5) Posts / လစာ -၂၅၀,၀၀၀က်ပ္ (ညွိနွိဳင္း) / သာေကတျမိဳ႕နယ္။

-ဘြဲ႕ရျဖစ္ရမည္။

-အေဆာင္ေနနိုင္သူျဖစ္ရမည္။

- အသက္ (၂၃ မွ ၃၀) ႏွစ္ အတြင္းျဖစ္ရမည္။

-စာရင္းပိုင္းအေျခခံနားလည္သူျဖစ္ရမည္။

-စားေသာက္ဆိုင္လုပ္ငန္းနွင့္ပတ္သက္ျပီးအေတြ႕အၾကံဳရွိသူ၊ ကြန္ပ်ဴတာရသူျဖစ္ရမည္။

  မွတ္ခ်က္ ။ ။ CV Form မ်ားတြင္ Passport ဓာတ္ပံု တစ္ပါတည္းထည့္သြင္းေပးပါရန္ ေမတၱာရပ္ခံအပ္ပါသည္။ E-mail- gasrecruit.hr3@gmail.com, gasrecruit.hr1@gmail.com, gasrecruit.hr7@gmail.com, gasrecruit.cv@gmail.com Phone Number –09- 262223785 , 09 977397705, 09 263121101, 09262223784 Viber Phone Number –09262223784, 09262223785, 09263121101 ရုံးခန္းလိပ္စာ – ျခံအမွတ္ ( ၁၉ / ၁၃၀ ) ၊ ရတနာပံုေက ်ာင္းလမ္း ၊ ၉ မိုင္ ၊ မရမ္းကုန္း ျမိဳ႕နယ္ ။ ( ျပည္လမ္း ၊ ၉ မိုင္ မွတ္တုိင္တြင္ ဆင္းရန္ ။ Ocean North Point ႏွင္႔ နီးပါသည္။ ) Contador


    Apply Now ( CV တင္ရန္ )

    Your Message has been sent.


    CV တြဲရန္ ( word, excel, pdf only)

    (Attach your CV & Max file size 1 MB)