ဆိုင္တာ၀န္ခံ

09Feb
1.ဆိုင္တာဝန္ခံ - Male (15) Posts / လစာ- ၄၀၀,၀၀၀ က်ပ္ (ညွိႏိႈင္း)/ သာေကတျမိဳ ့နယ္။

Location in : Thar Kay Ta
Salary Rang : 400000

###### URGENT REQUIREMENT ###### မဂၤလာပါရွင့္။GAS ႏွင့္ခ်ိတ္ဆက္ထားေသာ FMCG Company တြင္္တာ၀န္ထမ္းေဆာင္ရန္ ေအာက္ပါ၀န္ထမ္း အျမန္အလို ရွိသည္။တစ္ပတ္အတြင္းအင္တာဗ်ဴးဝင္ရမည္။(ဘာသာျခား Company တြင္တာဝန္ထမ္းေဆာင္ႏိုင္ရမည္။ 1.ဆိုင္တာဝန္ခံ - Male (15) Posts / လစာ- ၄၀၀,၀၀၀ က်ပ္ (ညွိႏိႈင္း)/ သာေကတျမိဳ ့နယ္။ - ဘြဲ႕ရျဖစ္ရမည္။ - အသက္ (၂၃) ႏွစ္ မွ (၄၀) ႏွစ္အတြင္း ျဖစ္ရမည္။ - အေဆာင္ေနႏိုင္သူျဖစ္ရမည္။ - စာရင္းပိုင္းအေျခခံနားလည္သူျဖစ္ရမည္။ - စားေသာက္ဆိုင္လုပ္ငန္းႏွင့္ပတ္သက္ၿပီးအေတြ႕အႀကံဳရွိသူ၊ ကြန္ပ်ဴတာရသူဦးစားေပးမည္။ မွတ္ခ်က္ ။ ။ CV Form မ်ားတြင္ Passport ဓာတ္ပံု တစ္ပါတည္းထည့္သြင္းေပးပါရန္ ေမတၱာရပ္ခံအပ္ပါသည္။ E-mail- gasrecruit.hr3@gmail.com, gasrecruit.hr1@gmail.com, gasrecruit.hr7@gmail.com, gasrecruit.cv@gmail.com Phone Number –09- 262223785 , 09 977397705, 09 263121101, 09262223784 Viber Phone Number –09262223784, 09 977397705, 09263121101 ရုံးခန္းလိပ္စာ – ျခံအမွတ္ ( ၁၉ / ၁၃၀ ) ၊ ရတနာပံုေက ်ာင္းလမ္း ၊ ၉ မိုင္ ၊ မရမ္းကုန္း ျမိဳ႕နယ္ ။ ( ျပည္လမ္း ၊ ၉ မိုင္ မွတ္တုိင္တြင္ ဆင္းရန္ ။ Ocean North Point ႏွင္႔ နီးပါသည္။ ) Accountant-3-300x200


15Jan
1.ဆိုင္တာဝန္ခံ - Male (15) Posts / လစာ- ၄၀၀,၀၀၀ က်ပ္ (ညွိႏိႈင္း)/ သာေကတျမိဳ ့နယ္။

Location in : Thar Kay Ta
Salary Rang : 400000

###### URGENT REQUIREMENT ###### မဂၤလာပါရွင့္။GAS ႏွင့္ခ်ိတ္ဆက္ထားေသာ FMCG Company တြင္္တာ၀န္ထမ္းေဆာင္ရန္ ေအာက္ပါ၀န္ထမ္း အျမန္အလို ရွိသည္။တစ္ပတ္အတြင္းအင္တာဗ်ဴးဝင္ရမည္။(ဘာသာျခား Company တြင္တာဝန္ထမ္းေဆာင္ႏိုင္ရမည္။ 1.ဆိုင္တာဝန္ခံ - Male (15) Posts / လစာ- ၄၀၀,၀၀၀ က်ပ္ (ညွိႏိႈင္း)/ သာေကတျမိဳ ့နယ္။ - ဘြဲ႕ရျဖစ္ရမည္။ - အသက္ (၂၃) ႏွစ္ မွ (၄၀) ႏွစ္အတြင္း ျဖစ္ရမည္။ - အေဆာင္ေနႏိုင္သူျဖစ္ရမည္။ - စာရင္းပိုင္းအေျခခံနားလည္သူျဖစ္ရမည္။ - စားေသာက္ဆိုင္လုပ္ငန္းႏွင့္ပတ္သက္ၿပီးအေတြ႕အႀကံဳရွိသူ၊ ကြန္ပ်ဴတာရသူဦးစားေပးမည္။ မွတ္ခ်က္ ။ ။ CV Form မ်ားတြင္ Passport ဓာတ္ပံု တစ္ပါတည္းထည့္သြင္းေပးပါရန္ ေမတၱာရပ္ခံအပ္ပါသည္။ E-mail- gasrecruit.hr3@gmail.com, gasrecruit.hr1@gmail.com, gasrecruit.hr7@gmail.com, gasrecruit.cv@gmail.com Phone Number –09- 262223785 , 09 977397705, 09 263121101, 09262223784 Viber Phone Number –09262223784, 09 977397705, 09263121101 ရုံးခန္းလိပ္စာ – ျခံအမွတ္ ( ၁၉ / ၁၃၀ ) ၊ ရတနာပံုေက ်ာင္းလမ္း ၊ ၉ မိုင္ ၊ မရမ္းကုန္း ျမိဳ႕နယ္ ။ ( ျပည္လမ္း ၊ ၉ မိုင္ မွတ္တုိင္တြင္ ဆင္းရန္ ။ Ocean North Point ႏွင္႔ နီးပါသည္။ ) 46018116_2183558905233835_650015176803745792_n


06Nov
ဆိုင္တာ၀န္ခံ - Male (10) Posts / လစာ - ၃၀၀,၀၀၀ က်ပ္ (ညွိႏွိုင္း) / သာေကတျမိဳ႕နယ္။

Location in : Thar Kay Ta
Salary Rang : 300000

###### URGENT REQUIREMENT ###### မဂၤလာပါရွင့္။ GAS ႏွင့္ခ်ိတ္ဆက္ထားေသာ FMCG Company တြင္္ တာ၀န္ထမ္းေဆာင္ရန္ ေအာက္ပါ၀န္ထမ္း အျမန္အလို ရွိသည္။ (တိုက္ရိုက္အင္တာဗ်ဴးဝင္ရမည္။) (ဘာသာျခား Company တြင္ တာ၀န္ထမ္းေဆာင္နိုင္ရမည္။

1.ဆိုင္တာ၀န္ခံ - Male (10) Posts / လစာ - ၃၀၀,၀၀၀ က်ပ္ (ညွိႏွိုင္း) / သာေကတျမိဳ႕နယ္။

-ဘြဲ႕ရျဖစ္ရမည္။

- အသက္ (၂၇ မွ ၃၇) ႏွစ္ အတြင္းျဖစ္ရမည္။

-ရုပ္ရည္သန္႕ျပန္႕သူျဖစ္ရမည္။

-အေဆာင္ေနနိုင္သူ ဦးစားေပးမည္။

-စားေသာက္ဆိုင္လုပ္ငန္းနွင့္ အေတြ႕အၾကံဳရွိသူ၊ ကြန္ပ်ဴတာ၊ အဂၤလိပ္စာ ရသူဦးစားေပးမည္။

  မွတ္ခ်က္ ။ ။ CV Form မ်ားတြင္ Passport ဓာတ္ပံု တစ္ပါတည္းထည့္သြင္းေပးပါရန္ ေမတၱာရပ္ခံအပ္ပါသည္။ E-mail- gasrecruit.hr3@gmail.com, gasrecruit.hr1@gmail.com, gasrecruit.hr7@gmail.com, gasrecruit.cv@gmail.com Phone Number –09- 262223785 , 09 977397705, 09 263121101, 09262223784 Viber Phone Number –09262223784, 09262223785, 09263121101 ရုံးခန္းလိပ္စာ – ျခံအမွတ္ ( ၁၉ / ၁၃၀ ) ၊ ရတနာပံုေက ်ာင္းလမ္း ၊ ၉ မိုင္ ၊ မရမ္းကုန္း ျမိဳ႕နယ္ ။ ( ျပည္လမ္း ၊ ၉ မိုင္ မွတ္တုိင္တြင္ ဆင္းရန္ ။ Ocean North Point ႏွင္႔ နီးပါသည္။ ) Were-Hiring-Blog


27Oct
1. တြဲဖက္ဆိုင္တာ၀န္ခံ - Male (5) post / လစာ - ၂၅၀,၀၀၀ က်ပ္ (ညွိႏိႈင္း) /သာေကတျမိဳ ့နယ္။

Location in : Thar Kay Ta
Salary Rang : 250000

###### URGENT REQUIREMENT ###### မဂၤလာပါရွင့္။GAS ႏွင့္ခ်ိတ္ဆက္ထားေသာ FMCG  Company တြင္္တာ၀န္ထမ္းေဆာင္ရန္ ေအာက္ပါ၀န္ထမ္း အျမန္အလို ရွိသည္။တစ္ပတ္အတြင္းအင္တာဗ်ဴးဝင္ရမည္။(ဘာသာျခား Company တြင္တာဝန္ထမ္းေဆာင္ႏိုင္ရမည္။

  1. တြဲဖက္ဆိုင္တာ၀န္ခံ - Male (5) post / လစာ - ၂၅၀,၀၀၀ က်ပ္ (ညွိႏိႈင္း) /သာေကတျမိဳ ့နယ္။
BcSc (Computer )ဘြဲ႔ရ (သို ့) ဘြဲ ့တစ္ခုခုရျပီးသူ ျဖစ္ရမည္။ အေဆာင္ေနႏိုင္သူျဖစ္ရမည္။ အလုပ္ခ်ိန္ မနက္ (၈:၀၀) ည (၈:၀၀) လုပ္ႏိုင္ရမည္။ အသက္ (၂၃) ႏွစ္ မွ (၃၀) ႏွစ္အတြင္း ျဖစ္ရမည္။ စာရင္းပိုင္းအေျခခံနားလည္သူျဖစ္ရမည္။ စားေသာက္ဆိုင္လုပ္ငန္းႏွင့္ပတ္သက္ၿပီးအေတြ႕အႀကံဳရွိသူ၊ ကြန္ပ်ဴတာရသူဦးစားေပးမည္။ မွတ္ခ်က္ ။ ။ CV Form မ်ားတြင္ Passport ဓာတ္ပံု တစ္ပါတည္းထည့္သြင္းေပးပါရန္ ေမတၱာရပ္ခံအပ္ပါသည္။ E-mail- gasrecruit.hr3@gmail.com, gasrecruit.hr1@gmail.com, gasrecruit.hr7@gmail.com, gasrecruit.cv@gmail.com Phone Number –09- 262223785 , 09 977397705, 09 263121101, 09262223784 Viber Phone Number –09262223784, 09262223783, 09263121101 ရုံးခန္းလိပ္စာ – ျခံအမွတ္ ( ၁၉ / ၁၃၀ ) ၊ ရတနာပံုေက ်ာင္းလမ္း ၊ ၉ မိုင္ ၊ မရမ္းကုန္း ျမိဳ႕နယ္ ။ ( ျပည္လမ္း ၊ ၉ မိုင္ မွတ္တုိင္တြင္ ဆင္းရန္ ။ Ocean North Point ႏွင္႔ နီးပါသည္။ ) 19145899_1896035587319503_2837796205608850766_n      


05Jun
ဆိုင္တာ၀န္ခံ - Male (10)Posts

Location in : Thar Kay Ta
Salary Rang : 200000 - 300000

###### URGENT REQUIREMENT ###### မဂၤလာပါရွင့္။GAS ႏွင့္ခ်ိတ္ဆက္ထားေသာ Restaurant Company တြင္္တာ၀န္ထမ္းေဆာင္ရန္ ေအာက္ပါ၀န္ထမ္း အျမန္အလို ရွိသည္။ခ်က္ခ်င္းအင္တာဗ်ဴး၀င္ရမည္။ 1. ဆိုင္တာ၀န္ခံ - Male (10)Posts /လစာ - ၂၀၀,၀၀၀ က်ပ္ ~ ၃၀၀,၀၀၀ က်ပ္ +ရက္မွန္ေႀကး/သာေကတၿမိဳ႕နယ္။
- ဘြဲ႕ရျဖစ္ရမည္။ - အသက္ (၃၀) မွ (၄၀) ႏွစ္အတြင္းျဖစ္ရမည္။ - ရုပ္ရည္သန္႔ျပန္သူျဖစ္ရမည္။ - ဆိုင္တာ၀န္ခံ အေတြ႕အႀကံဳ (၂)ႏွစ္ႏွင့္အထက္ရွိရမည္။ - အေဆာင္ေနႏိုင္သူျဖစ္ရမည္။ - ကြန္ပ်ဴတာ၊အဂၤလိပ္စာရရွိသူဦးစားေပးမည္။ Viber ျဖင္႔ CV ပုိ႔မည္ဆိုပါက ဓာတ္ပံုေသခ်ာ ၾကည္လင္ျပတ္သားစြာ ရုိက္၍ ေပးပို႔ေပးပါရန္ ေမတၱာရပ္ခံအပ္ပါသည္ ။ E-mail- gasrecruit.hr7@gmail.com,gasrecruit.hr1@gmail.com, gasrecruit.hr5@gmail.com, gasrecruit.cv@gmail.com Phone Number - 09- 263121101 , 09 977397705, 09 262223785, 09262223784 Viber Phone Number – 09977397705, 09262223784 , 09262223785 , ရုံးခန္းလိပ္စာ –ရုံးခန္းလိပ္စာ – ျခံအမွတ္ ( ၁၉ / ၁၃၀ ) ၊ ရတနာပံုေက ်ာင္းလမ္း ၊ ၉ မိုင္၊ မရမ္းကုန္းျမိဳ႕နယ္ ။ ( ၉ မိုင္ မွတ္တိုင္တြင္ဆင္းရန္ ။ Ocean North Point နွင္႔နီးပါသည္ ။ )
Image may contain: 1 person, smiling, sitting and indoor


    Apply Now ( CV တင္ရန္ )

    Your Message has been sent.


    CV တြဲရန္ ( word, excel, pdf only)

    (Attach your CV & Max file size 1 MB)