ဆိုင္ခြဲစစ္ေဆးေရး

09Feb
1. ဆိုင္ခြဲစစ္ေဆးေရး - Male (5) Posts / လစာ- ၅၀၀,၀၀၀ က်ပ္ (ညွိႏိႈင္း)/ သာေကတျမိဳ ့နယ္။

Location in : Thar Kay Ta
Salary Rang : 500000

###### URGENT REQUIREMENT ###### မဂၤလာပါရွင့္။GAS ႏွင့္ခ်ိတ္ဆက္ထားေသာ FMCG Company တြင္္တာ၀န္ထမ္းေဆာင္ရန္ ေအာက္ပါ၀န္ထမ္း အျမန္အလို ရွိသည္။တစ္ပတ္အတြင္းအင္တာဗ်ဴးဝင္ရမည္။(ဘာသာျခား Company တြင္တာဝန္ထမ္းေဆာင္ႏိုင္ရမည္။ 1. ဆိုင္ခြဲစစ္ေဆးေရး - Male (5) Posts / လစာ- ၅၀၀,၀၀၀ က်ပ္ (ညွိႏိႈင္း)/ သာေကတျမိဳ ့နယ္။ - ဘြဲ႕ရျဖစ္ရမည္။ - အစားအေသာက္ႏွင့္ပတ္သက္ေသာ Diploma (or) Certificate ရွိရမည္။ - အသက္ (၃၅) ႏွစ္ မွ (၄၅) ႏွစ္အတြင္း ျဖစ္ရမည္။ - Computer ကြ်မ္းက်င္ရမည္။ - English 4 Skills ကြ်မ္းက်င္ရမည္။ - Restaurant Manager အေတြ ့အၾကံဳ (၃) ႏွစ္ရွိရမည္။ - ႏိုင္ငံျခားတြင္ Restaurant Manager အေတြ ့အၾကံဳ ရွိသူ , ကားေမာင္းတက္သူဦးစားေပးမည္။ မွတ္ခ်က္ ။ ။ CV Form မ်ားတြင္ Passport ဓာတ္ပံု တစ္ပါတည္းထည့္သြင္းေပးပါရန္ ေမတၱာရပ္ခံအပ္ပါသည္။ E-mail- gasrecruit.hr3@gmail.com, gasrecruit.hr1@gmail.com, gasrecruit.hr7@gmail.com, gasrecruit.cv@gmail.com Phone Number –09- 262223785 , 09 977397705, 09 263121101, 09262223784 Viber Phone Number –09262223784, 09 977397705, 09263121101 ရုံးခန္းလိပ္စာ – ျခံအမွတ္ ( ၁၉ / ၁၃၀ ) ၊ ရတနာပံုေက ်ာင္းလမ္း ၊ ၉ မိုင္ ၊ မရမ္းကုန္း ျမိဳ႕နယ္ ။ ( ျပည္လမ္း ၊ ၉ မိုင္ မွတ္တုိင္တြင္ ဆင္းရန္ ။ Ocean North Point ႏွင္႔ နီးပါသည္။ ) three-office-staff


15Jan
1. ဆိုင္ခြဲစစ္ေဆးေရး - Male (5) Posts / လစာ- ၅၀၀,၀၀၀ က်ပ္ (ညွိႏိႈင္း)/ သာေကတျမိဳ ့နယ္။

Location in : Thar Kay Ta
Salary Rang : 500000

###### URGENT REQUIREMENT ###### မဂၤလာပါရွင့္။GAS ႏွင့္ခ်ိတ္ဆက္ထားေသာ FMCG Company တြင္္တာ၀န္ထမ္းေဆာင္ရန္ ေအာက္ပါ၀န္ထမ္း အျမန္အလို ရွိသည္။တစ္ပတ္အတြင္းအင္တာဗ်ဴးဝင္ရမည္။(ဘာသာျခား Company တြင္တာဝန္ထမ္းေဆာင္ႏိုင္ရမည္။ 1. ဆိုင္ခြဲစစ္ေဆးေရး - Male (5) Posts / လစာ- ၅၀၀,၀၀၀ က်ပ္ (ညွိႏိႈင္း)/ သာေကတျမိဳ ့နယ္။ - ဘြဲ႕ရျဖစ္ရမည္။ - အစားအေသာက္ႏွင့္ပတ္သက္ေသာ Diploma (or) Certificate ရွိရမည္။ - အသက္ (၃၅) ႏွစ္ မွ (၄၅) ႏွစ္အတြင္း ျဖစ္ရမည္။ - Computer ကြ်မ္းက်င္ရမည္။ - English 4 Skills ကြ်မ္းက်င္ရမည္။ - Restaurant Manager အေတြ ့အၾကံဳ (၃) ႏွစ္ရွိရမည္။ - ႏိုင္ငံျခားတြင္ Restaurant Manager အေတြ ့အၾကံဳ ရွိသူ , ကားေမာင္းတက္သူဦးစားေပးမည္။ မွတ္ခ်က္ ။ ။ CV Form မ်ားတြင္ Passport ဓာတ္ပံု တစ္ပါတည္းထည့္သြင္းေပးပါရန္ ေမတၱာရပ္ခံအပ္ပါသည္။ E-mail- gasrecruit.hr3@gmail.com, gasrecruit.hr1@gmail.com, gasrecruit.hr7@gmail.com, gasrecruit.cv@gmail.com Phone Number –09- 262223785 , 09 977397705, 09 263121101, 09262223784 Viber Phone Number –09262223784, 09 977397705, 09263121101 ရုံးခန္းလိပ္စာ – ျခံအမွတ္ ( ၁၉ / ၁၃၀ ) ၊ ရတနာပံုေက ်ာင္းလမ္း ၊ ၉ မိုင္ ၊ မရမ္းကုန္း ျမိဳ႕နယ္ ။ ( ျပည္လမ္း ၊ ၉ မိုင္ မွတ္တုိင္တြင္ ဆင္းရန္ ။ Ocean North Point ႏွင္႔ နီးပါသည္။ ) apply


06Nov

Location in : Thar Kay Ta
Salary Rang : 400000

###### URGENT REQUIREMENT ###### မဂၤလာပါရွင့္။ GAS ႏွင့္ခ်ိတ္ဆက္ထားေသာ FMCG Company တြင္္ တာ၀န္ထမ္းေဆာင္ရန္ ေအာက္ပါ၀န္ထမ္း အျမန္အလို ရွိသည္။ (တိုက္ရိုက္အင္တာဗ်ဴးဝင္ရမည္။) (ဘာသာျခား Company တြင္ တာ၀န္ထမ္းေဆာင္နိုင္ရမည္။

1.ဆိုင္ခြဲစစ္ေဆးေရး - Male (5) Posts / လစာ- ၄၀၀,၀၀၀က်ပ္ (ညွိႏွိုင္း) / သာေကတျမိဳ႕နယ္။

-ဘြဲ႕ရျဖစ္ရမည္။

- အသက္ (၃၅ မွ ၄၅) ႏွစ္ အတြင္းျဖစ္ရမည္။

-ကြန္ပ်ဴတာက်ြမ္းက်င္သူျဖစ္ရမည္။

-အစားအေသာက္ပိုင္းႏွင့္ပတ္သက္ေသာ ဒီပလိုမာ (သို႕) သင္တန္းတစ္ခုခု ျပီးထားသူျဖစ္ရမည္။

-စားေသာက္ဆိုင္မန္ေနဂ်ာအျဖစ္ အေတြ႕အၾကံဳ (၃)ႏွစ္ႏွင့္ အထက္ရွိသူျဖစ္ရမည္။

နိုင္ငံျခားတြင္ စားေသာက္ဆိုင္မန္ေနဂ်ာအျဖစ္ အေတြ႕အၾကံဳရွိသူ၊ ကားေမာင္းတတ္သူဦးစားေပးမည္။

-အဂၤလိပ္စာ ေရး၊ ဖက္၊ ေျပာ က်ြမ္းက်င္သူ ျဖစ္ရမည္။

  မွတ္ခ်က္ ။ ။ CV Form မ်ားတြင္ Passport ဓာတ္ပံု တစ္ပါတည္းထည့္သြင္းေပးပါရန္ ေမတၱာရပ္ခံအပ္ပါသည္။ E-mail- gasrecruit.hr3@gmail.com, gasrecruit.hr1@gmail.com, gasrecruit.hr7@gmail.com, gasrecruit.cv@gmail.com Phone Number –09- 262223785 , 09 977397705, 09 263121101, 09262223784 Viber Phone Number –09262223784, 09262223785, 09263121101 ရုံးခန္းလိပ္စာ – ျခံအမွတ္ ( ၁၉ / ၁၃၀ ) ၊ ရတနာပံုေက ်ာင္းလမ္း ၊ ၉ မိုင္ ၊ မရမ္းကုန္း ျမိဳ႕နယ္ ။ ( ျပည္လမ္း ၊ ၉ မိုင္ မွတ္တုိင္တြင္ ဆင္းရန္ ။ Ocean North Point ႏွင္႔ နီးပါသည္။ ) viber imageee


    Apply Now ( CV တင္ရန္ )

    Your Message has been sent.


    CV တြဲရန္ ( word, excel, pdf only)

    (Attach your CV & Max file size 1 MB)